top of page
Search

Заседало Општинско веће Ивањица

На данашњој седници Општинског већа усвојен је извештај о извршењу одлуке о буџету општине Ивањица за период од 01.01. до 30.06.2022 годне. У извештајном периоду остварени су текући приходи од 510.639.013,10 динара и текући расходи у износу од 426.954.039,23 милиона динара .Сходно томе остварен је укупан суфицит од 83.684.973,87 динара.


На дан 30.06.2022 године општина Ивањица је кредитно задужена 2.777.778 динара.

Предлогом ребаланса буџета предвиђено је увећање укупних прихода за 45 мииона динара и извршено усклађивање износа пренетих средстава. Пренета средстава из 2021. гдине износе 199.138.000 динара. Укупани приходи буџета из свих извора са пренетим средствима по предлогу из ребаланса износе 1.482.603.308 динара.


Извештај и ребалан одлуке о буџету општине Ивањица постаће коначни када их усвоји Скупштина па ће тада јавности бити детаљније образложени.


Веће је дало и сагласност на извештаје 17 организација у области за првих шест месеци , док је од 9 комисија тражила додатна појашњења везано за поднете извештаје у вези намеског утрошка средстава добијених на конкурсу .

Веће је усвојило шестомесечни извештаји ЈКП’’ Дубоко’’ Ужице и ЈКП ‘’Ивањица’’ Ивањица. За оба извештаја је карактеристично да су остварени резултати нешто испод планираних. Основни разлози за нешто за то су поскупљење горива и енергената што је условило и веће трошкове у односу на планиране.


Општинско веће је овластило председника општине да сходно могућностима буџета награди најбоље спортисте који су представљали Ивањицу на МОСИ играма.


Остале тачке дневног реда биће разматране и на скупштини која је заказана за 17. август 2022.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Од илегалне сече шума до уклањања смећа - мафија је увелико открила еколошки криминал као поље на којем се обрћу стотине милијарди долара годишње. Ни европске државе као да још нису спремне на овај

bottom of page